Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Cüneyd Okay
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti - Belgeleriyle
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Ankara 2008
ISBN 978-9944-89-591-0

Arka Kapak'tan

2008 Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yılı
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine yepyeni bir Cumhuriyet'in kurulmasının kırılma noktası 2.Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte yaşam süreci başlayan Cemiyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile tarih sahnesinden görevini, yaparak çekilmiştir.

Günümüz  "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği" ve onlara bağlı Oda'ların kaynağını oluşturan Cemiyet'in, mimar ve mühendisleri ilk defa örgütlü bir biçimde bir araya getirme çabalarıyla tarihi bir değeri vardır. Harpler, isyanlar, kopmalar ve acılarla dolu bu çöküş sürecinde, mimarlığı topluma ve devlete tanıtmak, varlığını kabul ettirmek, normlarını oluşturmak, meslektaşlarını bir araya getirmek, onların haklarını ve saygınlığını korumak mücadeleleri vermiştir. Geleneksel ile Batılılaşmanın, azınlık ve yabancılarla, yerlinin, kalfalarla mimar ve mühendislerin çatılma ortamının fırtınalı karmaşasında var olma mücadelesi veren bir avuç mimar ve mühendisin, Mimar Kemalettin'in çağrısı ile başlayan örgütlenme mücadelelerini bir kitap ile anlatmanın ve yaptıklarını yeni nesillere aktarmanın 100. yılda onlara olan saygımızı iletmenin en doğru yolu olduğunu düşündük.

Cüneyd Okay, günümüze kadar ulaşabilen Cemiyet'e ait belgeleri okudu, yazdı ve yorumladı. Önsöz yerine Prof.Dr. Feza Günergun'un "Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasında İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri" başlıklı ve bugüne kadar verilşmiş olduğunu düşündüğümüz bildirilerin en kapsamlısı olduğunu düşündüğümüz makalesini aldık. Dönemin Siyasi ve Ekonomik "Ortam"ını Çetin Ünalın yazdı.

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

7

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti (OMMC) Ortamı

9

Çetin Ünalın

 

A) Siyasal Tarih 1908-1923

12

A1) 2.Meşrutiyet'e Doğru / 1.Meşrutiyet Dönemi (23 Aralık 1876 - 13 Şubat 1878)

12

A2) 2.Meşrutiyet'te 1.Dönem / İttihat ve Terakki'nin Denetleme İktidarı (1908-1913)

14

A3) 2.Meşrutiyet'te 2.Dönem / İttihat ve Terakki'nin Doğrudan İktidarı / İttihatçı Diktatörlüğü (1913-1918)

21

B) İktisadi Tarih

23

B1)Ekonomik Yapı

23

B2) Milli İktisat

26

B3) Dayanışmacılık / Solidarizm

28

B4) Meslekçilik - Halkçılık

29

C) 2.Meşrutiyet Döneminde İşçi Hareketleri

31

D) Tanzimat ve Meşrutiyet Döneminde "Cemiyet"lerin Gelişimi

35

E) Sonuç

 

Kaynakça

 

 

 

Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasına İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri

41

Feza Günergun

 

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası ve Cemiyet'in Diğer Faaliyetleri

48

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin Yeniden Kuruluşu (1919)

54

Cemiyet'in Yeni Nizamnamesi (1919) ve Üyeleri

56

Cemiyet'in Faaliyetleri (1919 ve sonrası)

58

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti,'nin (1919) Yayın Çalışmaları

59

Diğer Teşebbüsler

64

Ek I. Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin Kuruluşunu Takip Eden İki Yıl İçindeki Asli Üye Listesi (Eylül 1908-Ağustos 1910)

65

Ek II. Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası - İçindekiler Listesi

67

Ek. III. Mühendis Mektebi Mecmuası - İçindekiler Listesi

71

 

 

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti ve Belgeler

75

Cüneyd Okay

 

Kısa Tarihçe

77

1336 senesi nısf-i ahiri zamanına ait Heyet-i İdare Raporu ve Hulasa-i Hesabiye Cetvelleri ve Raporu ve Cemiyet'e Dahil Olan Mütebaki Aza-yı Asliye ve Müntesibesi Esamisi

82

Kâtib-i Umumi Mehmed Refik Bey'in Cemiyet'in 1336 senesinin ikinci yarısına ait çalışmalarıyla ilgili yaptığı konuşma

84

1336/1920 senesi zarfında Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin Varidat-ı Hülasa-i Hesabiyesi

86

1336/1920 senesi zarfında Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin Masarifat-ı Hülasa-i Hesabiyesi

87

1336-1920 senesi Hülasa-yı Hesabiye Raporu

88

 

 

15 Temmuz 1335/1919 - 1 Kanun-ı Sani 1336/1920 zamanına ait Heyet-i İdare Raporu ve Hulasa-yı Hesabiye Cetvelleri ve Raporu ve Cemiyet Aza-yı Asliye ve Müntesibesi Esamisi

89

1335/1919 senesi zarfında Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin varidat hulasa-i hesabiyesi

92

1335/1919 senesi zarfında Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin masarifat hulasa-i hesabiyesi

93

1335/1919 senesi zarfındaki Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin varidat ve masarifatına ait hulasa-i hesabiye raporu

94

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Nizamname-i Esasisi

97

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Nizamname-i Umumisi

101

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Nizamname-i Dahili

104

15 Temmuz 1335/1919 - 1 Kanun-ı Sani 1336/1920 zamanına ait Heyet-i İdare Raporu ve Hulasa-yı Hesabiye Cetvelleri ve Raporu ve Cemiyet Aza-yı Asliye ve Müntesibesi Esamisi

117

15 Temmuz 1335/1919 - 1 Kanun-ı Sani 1336/1920 zarfındaki Heyet-i İdare

118

Heyet-i İdare Karar Özetleri 14 Temmuz 1335 - 28 Kanun-ı evvel 1336

119

1 Kanun-ı Sani 1336/1920 tarihinde Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'ne Kaydolunan Azaların Esamisi

127

1 Kanun-i Sani 1336/1920 tarihine kadar Cemiyet'e dhil oan aza-yı müntesibe

136

 

 

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası

140

 

 

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası Fihristi

146

 

 

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası: Seçme Metinler

151

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Tarihçesi

151

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası Aza-yı Asliye Listesidir

153

Maksadımız

156

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Aza-yı Kiramına

157

Mühendislik Mektebleri

158

Istılahat-ı Fenniye Hakkında

165

Muharrerat

166

Jo. A.Sayks İngiliz Acentesi

167

Mühendis Mektebi

168

Mühendisliğe Dair Asar-ı Münteşire

169

Muhaberat-ı Fenniye

170

Lagos Efendi'nin Malzeme-i İnşaiyye Deposu

171

Meclis-i İdare Kararıyla Adliye Nezaret-i Celilesine Takdim Kılınan İstida Suretidir.

172

Rumuzat-ı Fenniyemizin Islah Meselesi

173

Hendese-i Mülkiye Muallimlerinden Mehmed Refik Bey'e

174

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Namına Şura-yı Devlet Riyaseti'ne Takdim Olunan İstida Suretidir

175

 

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016